Friday, October 06, 2006

ang buhay pagkatapos ng bagyo

minsan sa ating buhay may mga dumadating na bagyo...

mga bagyong hindi kayang pigilan..

pero maaring paghandaan...

ngunit may mga pagkakataon na kahit anong paghahanda ay makakalusot pa rin ito...

magdudulot pa rin ng pinsala, ng kapahamakan, ng brownout...

dilim...

nakakawalang pag-asang dilim...

ngunit dahil sa dilim nagmumukhang maliwanag kahit na katiting na liwanag...

liwanag...

nakakapagbigay pag-asang liwanag...